17 مهر 1398

اعتبار امر مختومه در دعوای حضانت و ملاقات

اعتبار امر مختومه در دعوای حضانت و ملاقات

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/08    شماره رای نهایی: 9309970224701496

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ک. فرزند ع. به‌طرفیت آقای م.ح. با وکالت آقای ف.غ. به‌خواسته تغییر محل ملاقات و مدت زمان و تعیین محل جدید فرزند مشترکشان به نام هـ.. متولد 29/11/88، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و کپی برابر اصل طلاق‌نامه شماره 6160 مورخ 25/3/93 صادره از دفتر رسمی ثبت طلاق شماره … حوزه شهرری، برای دادگاه محرز و مسلّم است که طرفین جدای از هم زندگی می‌نمایند و با توجه به اظهارات خواهان به‌شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 2/7/93 که بیان داشته: اینجانبه در تاریخ 25/3/93 بصورت توافقی از همسرم جدا شده‌ام و قرار شد که جمعه ها به مدت 2 ساعت از ساعت 12 الی 14 در منزل خوانده با فرزندم ملاقات داشته باشم که در این ساعت زمانی بسیار کم، خانواده ایشان با به وجود آوردن جو متشنج و توهین و بی‌احترامی، زمان را به پایان می‌رسانند و نمی‌توانم خلاء عاطفی که بین من و فرزندم بوجود آمده را جبران نمایم و در منزل خوانده آرامشی که بتوانم با فرزندم حتی برای چند دقیقه تنها باشم را به وجود نمی‌آورند که تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و توجهاً به خلاصه دفاعیات وکیل خوانده که بیان داشته در پرونده طلاق به کلاسه 930142 طی دادنامه شماره 9309972295100108 مورخ 25/3/93 در متن گواهی عدم امکان سازش برنامه ملاقات تعیین شده است که تقاضای رد خواسته خواهان دارد. علیهذا دادگاه با توجه به اظهارات خواهان که درخواست نموده برنامه ملاقات با وضعیت خاص وی منطبق باشد، لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و بنا به تجویز ماده 1174 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به خواهان اجازه می‌دهد هر هفته یک نوبت به مدت 24 ساعت، از ساعت 12 روز شنبه الی 12 روز یکشنبه، فرزند یاد شده خود را جهت ملاقات در اختیار بگیرد و حکم بر الزام خوانده بر تسهیل انجام ملاقات یاد شده در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و چنانچه پس از قطعیت حکم، خوانده از اجرای مفاد آن خودداری نماید، مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک خواهد بود. محل تحویل و رد طفل یاد شده قبل و پس از ملاقات در کلانتری مربوطه تعیین می‌شود. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید‌نظر‌ استان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده شهرستان کهریزک – عباسی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقایان م. و ف.غ. به‌طرفیت ف.ک. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 276- 5/7/93 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی خانواده کهریزک که بر اجازه ملاقات مادر با فرزند مشترک پسر بنام هـ.. متولد 29/11/88 بمدت 24 ساعت در هر هفته، اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده. حق حضانت و حق ملاقات از موارد امر مختوم نمی‌باشد و از امور حادث است و هر آن که مصلحت طفل ایجاب نماید، قابل تغییر است. لذا به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی کرمانی