29 خرداد 1399

اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء

اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.

 

مستندات         بند ه ماده 348 و ماده 358 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970270401030

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.خ. به طرفیت آقای ر.ح. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، با توجه به اینکه سند عادی تعهدنامه که مستند دعوی خواهان قرار گرفته از ناحیه خوانده نسبت به آن ادعای جعل گردیده است که با ارجاع امر به کارشناس، کارشناسان مربوطه ضمن تأیید امضا متعهد (خوانده) درج متن بالای امضا را در تاریخ دیگری مورد تأیید قرار داده‌اند که حکایت از سفید امضا بودن تعهدنامه را دارد و نظریه کارشناسان نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی‌داند ومستنداً به مواد 197-198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری وظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران – اکبری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف.خ. به طرفیت ر.ح. با وکالت ش.غ. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 20/7/92 صادره از شعبه محترم 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موضوع سند عادی تعهدنامه منسوب به تجدیدنظر خوانده به استناد نظریه کارشناسان دایر بر سفید امضاء بودن سند عادی مدرکیه تجدیدنظرخواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطعنظر از آنکه اولاً مرجع محترم بدوی ابتدا بهموجب دادنامه شماره 1056 مورخ 8/12/90 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده بهپرداخت مبلغ خواسته در حق تجدیدنظرخواه صادر نمود که چون رأی مزبور غیابی بوده و مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده قرار گرفته می‌بایستی برابر موازین قانونی و داوری مرجع محترم بدوی در مقام رسیدگی واخواهی مبادرت به انشای رأی نمود و سیاق رأی و شکل تنظیم موقعیت اصحاب دعوی و پردازش آن بهگونه‌ای است که ابتدائاً مبادرت به رسیدگی شده در حالیکه لازم بوده به سیاق رسیدگی واخواهی و در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خوانده اظهارنظر شده النهایه منظور منتج به رأی تجدیدنظرخواسته با اشعار به نقض رأی واخواسته و رد دعوی اولیه خوانده متجلی می‌ساخت ثانیاً در قرار کارشناس مرجع محترم بدوی مأموریت کارشناسی اظهارنظر در مورد انطباق امضای تجدیدنظر خوانده در ذیل تعهدنامه منسوب به وی یا عدم انطباق امضاء بوده حال آنکه کارشناسان مبادرت به اظهارنظر در مورد سفید امضاء بودن سند مزبور که خارج از موضوع کارشناسی بوده نموده‌اند. گذشته از این ایرادات با عنایت به اینکه به نظر صریح کارشناس اول و هیأت سهنفره کارشناسان که مستند رأی تجدیدنظرخواسته قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد امضای مندرج در ذیل تعهدنامه مدرکیه تجدیدنظرخواه با امضاء استکتابی از تجدیدنظر خوانده منطبق می‌باشد بنابر مراتب و عنایت به اینکه سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاءکننده سند سفید مأخوذ و ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که نقش و موقعیت طرف مقابل نایب صادرکننده بوده و فیالواقع صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند مرقوم دارد و لذا بنا به اصل پذیرای آثار ناشی از سند مزبور می‌باشد مگر آنکه ثابت نماید آنچه در متن سند آورده شده خلاف مقصود و توافق طرفین بوده که چنین امری نه ادعا شده و نه ثابت گردیده است لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده  بهپرداخت مبلغ 250/000/000 ریال وجه سند عادی مزبور و مبلغ پنج میلیون ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – نوروزی