14 مهر 1398

اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی

اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورت واگذاری ملک به‌موجب قراردادهای عادی دارای کد رهگیری و توقیف مؤخر ملک؛ حکم به رفع توقیف صادر می‌گردد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970224701242

رای بدوی

در خصوص دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیمی آقای ح.ف. به‌طرفیت خواندگان خانم خ.الف. و آقای س.و. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اجرایی سه دانگ از پلاک ثبتی … فرعی از 88 اصلی در پرونده اجرایی کلاسه 930030/260/ج و درخواست رفع توقیف از آن با احتساب کلیه خسارت دادرسی، خواهان حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسه مورخه 18/5/93 دادگاه به‌طور خلاصه اظهار داشته حسب قراردادهای عادی مورخه‌های 26/12/92 و 28/12/92 و مبایعه‌نامه شماره 907682-28/2/93 تمامی شش‌دانگ یک باب آپارتمان پلاک ثبتی …/… واقع در تهران‌پارس را از خواندگان خریداری نموده و ثمن معامله را نیز پرداخت کرده است با این توضیح که بدواً سه دانگ مالکیت خوانده ردیف دوم را خریداری و پس‌ازآن سه دانگ مالکیت خوانده ردیف اول را که همسر سابق خوانده ردیف دوم بوده خریداری نموده پس‌ازاین معامله در تاریخ 7/3/93 خوانده ردیف اول خانم خ.الف. بابت مهریه خود با وصف اطلاع از معامله واقع‌شده نسبت به سهم مالکیت همسرش مبادرت به توقیف آن در پرونده اجرایی استنادی نموده است لذا با توجه به مالکیت این‌جانب که مقدم بر توقیف سهم مالکیتی خوانده ردیف اول توسط خوانده ردیف دوم می‌باشد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. خوانده ردیف دوم نیز ضمن تائید اظهارات خواهان اظهار داشته معاملات انجام شده با اطلاع همسر سابقش بوده لکن برخلاف قانون مبادرت به توقیف سهم این‌جانب بوده است. خوانده ردیف اول نیز حسب مندرجات صورت‌جلسه مورخه 18/5 دادگاه به‌طور خلاصه ضمن اقرار به فروش سهم خود به خواهان و نیز فروش سهم همسر سابقش به خواهان اظهار داشته چون همسرش وعده پرداخت مهریه وی را داده بود ولی به تعهدش عمل نکرد، لذا مهریه را به اجرا گذاشته سهم او را توقیف کرده است. دادگاه با توجه به‌مراتب بیان‌شده و ملاحظه قراردادهای استنادی که دارای کد رهگیری و به‌منزله قرارداد رسمی تلقی می‌گردد و ازآنجاکه سهم سه دانگ مالکیتی خوانده ردیف دوم در تاریخ مقدم به خواهان واگذار گردیده و توقیف آن توسط خوانده ردیف اول خانم خ.الف. بابت مهریه مطالبه شده پس از انتقال آن به خواهان بوده است و نظر به احراز مالکیت مقدم خواهان بر سه دانگ موصوف لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و 147 اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از سه دانگ پلاک ثبتی … فرعی از 88 اصلی که فعلاً به نام آقای س.و. (خوانده ردیف دوم) در دفتر املاک ثبت می‌باشد و توقف اقدامات اجرایی نسبت به سه دانگ موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود

دادرس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران خانواده – رضوانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم خ.الف. بطرفیت آقای ح.ف. و آقای س.و. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره889- 5/6/93صادره از شعبه260 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم و رفع توقیف عملیات اجرایی از سه دانگ پلاک ثبتی … فرعی از 88 اصلی بنام آقای س.و. در دفتر املاک، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده است. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی کرمانی