29 اسفند 1398

افزایش مهریه پس از عقد نکاح

افزایش مهریه پس از عقد نکاح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970221101037

رای بدوی

در خصوص دادخواست (خانم پ.د. به وکالت خانم ف.ز. و آقای م.ز.) به‌طرفیت (آقای غ.م.) دایر به (مطالبه مهریه 114 عدد سکه و خسارات دادرسی) با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسه مورخه 13/3/93 که طی آن وکلاء خواهان اظهار داشته موکل طی توافق در سال 1386 تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی به مهریه موکل اضافه‌شده و تقاضای 114 عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه مطالبه کردند دادگاه با توجه به سند نکاحیه نظر به اینکه درزمان عقد نکاح سال 1370 برای زوجه مهرالمسمی به مبلغ پانصد هزار تومان تعیین گردیده بنابراین آنچه را که در سال 1386 قرارداد شده مهریه تلقی نمی‌گردد و صرفاً تعهد جدیدی است که خوانده باید به آن پای بند باشد ازاین‌رو خواسته مطابق قانون طرح نگردیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

دادرس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رستم زاده

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم پ.د. با وکالت آقای م.ز. و خانم ف.ز. به‌طرفیت آقای غ.م. از دادنامه شماره 373- 17/3/93 صادر شده از شعبه 294 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مهریه صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی ـ علیمحمدی