20 مهر 1398

اقرارشاکی به نفع محکوم‌علیه

اقرارشاکی به نفع محکوم‌علیه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 35 دیوانعالی کشور

چکیده: اقرار شاکی به نفع محکوم‌علیه از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

 

مستندات         بند 5 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/05    شماره رای نهایی: 9309970925001324

خلاصه جریان پرونده

ماحصل محتویات پرونده کنونی دلالت دارد که محکوم‌علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای م. به اتهام زنای محصنه با خانم ی. و ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه 77 دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی به اتهام متهمان، به شرح دادنامه شماره 119-31/04/92 به لحاظ فقد دلیل با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده درأ حکم برائت متهم از اتهام زنای محصنه صادر می‌نماید، لکن در رابطه با اتهام جعل وکالت‌نامه به لحاظ اقرار متهم و نظریه کارشناسان بزهکاری نامبرده را محرز و به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی، مجموعاً نامبرده را به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره 714-07/12/92 با رد اعتراض نامبرده رأی محکمه کیفری استان را عیناً ابرام می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و با استناد به سند اقرار رسمی شماره 17326-24/06/92 دفترخانه شماره … تهران منتسب به شاکی که حسب مندرجات آن اعلام داشته است در رابطه با متن مندرج در وکالت‌نامه (تقاضای طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق) به متهم وکالت داده‌ام و از نامبرده اعلام رضایت دارم، درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان و جری تشریفات جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

 

 

 

رای دیوان

نظر به این‌که شاکی پرونده آقای م. به شرح سند اقرارنامه رسمی شماره 17326-24/06/93 تنظیمی دفترخانه پس از صدور حکم قطعی محکومیت مستدعی اعاده دادرسی از بابت اتهام جعل در وکالت‌نامه شماره 300213 مورخ 30/10/89 اظهار و اذعان نموده که شکایت نامبرده دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول واهی و بی‌اساس بوده است و بررسی مستند مذکور به عنوان دلیل جدید موضوع بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ممکن است مؤثر در بی‌گناهی متهم واقع شود، لذا به لحاظ مراتب با پذیرش درخواست محکوم‌علیه، مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 119-31/04/92 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران، به استناد مقررات ماده 274 قانون یاد شده، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

سیدکریمی ـ حیاتی