04 آبان 1398

اقرار راشی به نفع مرتشی

اقرار راشی به نفع مرتشی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 35 دیوانعالی کشور

چکیده: اقرار راشی که خودش به اتهام رشاء محکوم شده به نفع مرتشی بعد از صدور حکم نمی‌تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

 

مستندات         ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21    شماره رای نهایی: 9309970925001445

خلاصه جریان پرونده

مستندات ابرازی محکوم‌علیه ع. در مقام تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 150-19/12/92 صادره از شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان … دلالت دارد که به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل پانزده میلیون ریال وجه نقد و یکصد و سی و پنج میلیون ریال طی یک فقره چک تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. پرونده اتهامی بدواً در شعبه اول دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با توجه به گزارش حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در تحقیقات مقدماتی و دادسرا، مستندات مربوطه و تحقیقات به عمل آمده در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص و مستند به ماده 118 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح (بند ج) و با رعایت مواد 2 و 5 و 7 و 9 از قانون مرقوم با لحاظ قرار دادن مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ کیفیات مخففه از جمله فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت و وضع خاص متهم طی دادنامه شماره 118-12/06/92 نامبرده را علاوه بر رد وجوه مأخوذه به تحمل 18 ماه حبس با رعایت ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه بدل از اخراج محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه شعبه 24 دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره 754-23/07/92 به لحاظ نواقص تحقیقاتی در اجرای بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، رسیدگی در شعبه هم‌عرض را مقرر می‌دارد. این بار پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به شرح دادنامه مذکور در فوق با احراز بزهکاری نامبرده، به تحمل یک سال حبس با رعایت ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تنزیل یک درجه بدل از اخراج محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی شعبه 24 دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره 74-21/02/93 رأی صادره را ابرام نموده است. پس از آن محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و با استناد به اقرارنامه رسمی شماره 11832-22/04/93 تنظیمی دفترخانه شماره … منتسب به آقای م. (راشی) که به موجب آن اظهار داشته اتهام وارده به محکوم‌علیه واهی و بی‌اساس می‌باشد از محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .

 

 

 

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 150-19/12/92 صادره از شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان … وارد نیست؛ زیرا مستند ابرازی نامبرده در این مرحله، اقرارنامه رسمی شماره 11832-22/04/93 دفترخانه می‌باشد که منتسب به شخص راشی بوده و خود وی نیز به اتهام پرداخت رشوه محکومیت حاصل نموده است، مفاد و مندرجات آن خلاف دلایل اتهام و مطالب و تحقیقات معموله و اظهارات سابق نامبرده در پرونده که در رأی صادره اشاره گردیده و مستند حکم به محکومیت قرار گرفته است می‌باشد و اظهارات بعدی نامبرده نمی‌تواند مؤثر در بی‌گناهی باشد. لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضا با شقوق مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

سیدکریمی ـ حیاتی