12 آبان 1398

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن

شماره۱۶۱۲۴۵/ت۵۱۷۲۰هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ و اصلاح بعدی آن

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ و اصلاح بعدی آن الحاق می‌شود:

هـ ـ مطالبات و بدهی‌های اشخاص به شرح جدول زیر با مطالبات و بدهی‌های زیرمجموعه‌های خود که به منزله یک شخصیت حقوقی واحد می‌باشند، با رعایت سایر مقررات قابل تهاتر می‌باشند:

مبلغ به میلیون ریال

 

مبلغ طلبکاری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه

مبلغ بدهکاری به دولت

مؤسسه اصلی

اشخاص بدهکار به دولت

اشخاص طلبکار از دولت

۱.۳۰۴.۳۳۳

۱.۰۰۵.۹۷۹

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

شرکت ری نیرو و شرکت اقتصاد مفید

شرکت تولید نیروی برق آبادان

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن
شماره ۲۰۴۰۹
شماره ویژه نامه: ۷۶۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۴