19 اسفند 1398

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

شماره۹۴/۳۸۶۵/دش                                                                    ۱۳۹۴/۲/۳۱

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

(مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده «الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

ماده واحده ـ «تبصره‌های ذیل به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، الحاق می‌شود:

الف ـ تبصره بند (ج) ماده۴:

شرایط عمومی انتصاب رئیس مؤسسه از میان اشخاص تابع اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

۱ـ اعتقاد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعتقاد به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۳ـ برخورداری از حسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنا بودن با اداره مؤسسه

۴ـ عدم تجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی

۵ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی

۶ ـ حائز بودن سایر شرایط مندرج در بند الف این ماده در چارچوب‌های دینی خود

ب ـ تبصره بند (ج) ماده۵:

شرایط عمومی کلیه مدیران مؤسسه (معاونین، مدیران، رؤسا و معاونان و مدیران دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی) تابع یکی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق تبصره بند (ج) ماده ۴ این آیین‌نامه می‌باشد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

 

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
شماره ۲۰۴۵۸
شماره ویژه نامه: ۷۷۹
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۱ خرداد ۱۳۹۴