12 مهر 1398

الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب

الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر اجرای حکم الزام به تمکین، منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث‌البیت شود، رأی صادره از مصادیق رأی غیرمنجز بوده و قابل تأیید نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/03    شماره رای نهایی: 9309970224701472

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم تمکین علیه خوانده به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخه 18/06/93، دادگاه توجهاً به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح‌نامه رسمی طرفین که ضم پرونده و وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلّم است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و بیان داشته در صورت مناسب بودن مسکن و یا فاصله حداکثر دو ساعت با محل کار تمکین می‌کنم، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً‌ به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می‌نماید. اثر این حکم نسبت به آتیه است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن نیز منوط به فراهم بودن مسکن متناسب و اثاث‌البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران – فرقانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ف.ج. با وکالت خانم ف.ب. به‌طرفیت آقای ش.س. نسبت به دادنامه شماره906- 18/6/93صادره از شعبه282 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین از همسرش اشعار دارد، بنظر وارد است. زیرا دادگاه محترم بدوی در رأی صادره، اجرای حکم را منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث‌البیت نموده‌است. صرفنظر از اینکه رأی صادره از مصادیق رأی غیرمنجز و قابل تأیید نمی‌باشد، اساساً خواهان تمکین باید مسکنی را که زوجه در آن تمکین نماید، ضمن تقدیم درخواست، به دادگاه معرفی نماید که در مانحن فیه زوج مسکنی را، اعم از ملکیت، اجاره، رهن و تصرف، به دادگاه معرفی ننموده‌است. لذا با وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواه رأی صادره نقض می‌گردد. بدیهی است زوج، چنانچه اصرار بر تمکین همسرش دارد، می تواند درخواست دیگری تقدیم محاکم خانواده نماید و ضمناً مسکن مورد ادعا را معرفی‌ نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی‌کرمانی