27 مهر 1398

اماره قضایی در اثبات چک وعده‌دار

اماره قضایی در اثبات چک وعده‌دار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صدور چک‌های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده  اماره بر وعده‌دار بودن چک است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970229900190

رای بدوی

در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره‌های 012782424 و 0130106838 و 013066913 و 012782462 و 421278661 جمعاً به میزان 000/980/639 ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال‌علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته‌چک محکوم می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران – پور عظیم

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره 93000346 مورخ 28/2/93 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره‌های : 13/066913 مورخ 12/11/92 به مبلغ 000/680/113 ریال 2) 13/106838 مورخ 13/11/92 به مبلغ 000/250/125 ریال 3) 12/782462 مورخ 11/10/92 به مبلغ 000/700/132 ریال 4) 012/782424 مورخ25/10/92 به مبلغ 000/000/132 ریال عهده حساب‌جاری شماره … جاری طلایی بانک س. 5) 221/278661 مورخ 24/10/92 به مبلغ 000/350/136 ریال عهده حساب‌جاری شماره … بانک ص. ایران با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای الف. ب. و به استناد مادتین 3و7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع‌نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی با توجه به مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساساً چون به‌موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره 92000203 در تاریخ 24/6/93 ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع‌واحوال پرونده نداشته چک‌های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ‌های مندرج در آن‌ها تحریر و تنظیم گردیده است و نظر به اینکه صدور چک‌هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده‌دار بودن چک‌های متنازع علیه بوده و نظر به اینکه به دستور بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده‌دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجهاً به بندهای 1و4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 70دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

بیک وردی – حسین‌خانی