26 اسفند 1398

اماره وعده دار بودن چک

اماره وعده دار بودن چک

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صدور سلسله‌وار چک‌های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ‌های مشخص اماره بر وعده دار بودن چک است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/26    شماره رای نهایی: 9309970225900453

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. علیه آقای م.پ. فرزند م. دایر به صدور چک بلامحل به شماره‌های …-20/11/1391، …-30/11/1391، …-15/12/1391 همگی عهده بانک صادرات و هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال؛ نظر به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران و نیز عدم حضور او در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 3، 7، 22 قانون صدور چک متهم را به تحمل 18 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

 

 

 

در خصوص واخواهی آقای م.پ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 1144-26/11/1392 این دادگاه که به موجب آن و بر اساس شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. و به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به تحمل 18 ماه حبس و ممنوعیت دارا بودن دسته چک بانکی محکوم شده است؛ نظر به این‌که در این مرحله از دادرسی نیز دفاع مؤثری از جانب واخواه به عمل نیامده است، لذا دادگاه با احراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9309972191100437 مورخ 12/05/93 صادر شده از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام دادنامه غیابی شماره 9209972191101144 مورخ 92/11/26 اصداری از همان دادگاه و متضمن محکومیت وی به تحمل 18 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور سه فقره چک بلامحل به شماره سریال‌های … به تاریخ 20/11/91 و … به تاریخ 30/11/91 و … به تاریخ 15/12/91 هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک صادرات می‌باشد با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این‌که اولاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور چک‌های مورد شکایت در قبال خرید پوشاک بوده با توجه به اظهارات وکیل شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح صفحه هشتم پرونده تطبیق می‌نماید؛ ثانیاً: ملاحظه برگ درخواست عدم پرداخت چک‌های متنازع‌فیه و گواهی صادره از شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ده دادسرای تهران؛ ثالثاً: صدور سلسله‌وار چک‌های موصوف آن هم با ارقام یکسان و تاریخ‌های مشخص جملگی دلالت و قرینه بر این دارد که تاریخ واقعی صدور چک‌های مقدم بر تاریخ‌های مندرج در متن آن‌هاست. بنابه‌مراتب دادگاه اعتراض مشارالیه را وارد تشخیص و مستنداً به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند هـ ماده 13 قانون آیین صدور چک اصلاحی 02/06/1382 تجدیدنظرخواه آقای م.پ. را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

ولدخانی ـ شیخی