24 تیر 1399

اموال غیرمنقول تبعی

اموال غیرمنقول تبعی

طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیاء در این تقسیم آورد. پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیر منقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غير منقول به شمار می رود و حقی که بر مال منقول وجود دارد منقول است. به همین جهت، قانون مدنی در ماده ۱۸، پاره ای از حقوق و دعاوی را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را «غير منقول تبعی» می نامیم.