27 مهر 1398

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری.

 

مستندات         ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970238000968

رای بدوی

شماره پرونده : 8809982149500988 شماره دادنامه : 9009972167601363  تاریخ : 1390/12/28

 

رای دادگاه

 

در خصوص اتهام آقای ع.الف. بازار دوز های عباسی فرزند ر. دایر بر کلاهبرداری به میزان دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف. ذکائی انصاف با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و اینکه قبل از تنظیم قرار داد مشارکت سه دانگ ملک از طرف متهم به دیگری منتقل گردیده است و در زمان انتقال بنام شاکی مالکیتی نسبت به سه دانگ آن نداشته است و دفاعیات غیر موجه متهم و وکلای ایشان و سایر امارات موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ کهولت سن و بیماری متهم حکم به محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

 

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

رمضانی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. صفری تالار پشتی و م. ح.الف. به وکالت از آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی نسبت به دادنامه شماره 1363-900 مورخ 28/12/1390 در پرونده کلاسه 988-88 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف. ذکائی انصاف و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از حیث جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته ( با توجه به تاریخ انتقال 3 دانگ ملک مشاعی به آقای حسینعلی ملک نژاد در تاریخ 5/5/87 از طریق شعبه دوم اجرای احکام شهید بهشتی و تاریخ قرارداد فی ما بین آقای عباسی و ذکائی 1/8/88 و اینکه آقای عباسی به حکایت برگ 80 پرونده اجرایی از جریان مزایده مطلع بوده و بدان اعتراض داشته و ایضاً وکیل وقت وی به حکایت برگ 100 پرونده موصوف در جریان مزایده و روند انتقال سه دانگ بوده است و به همین جهت انجام مزایده را به علت منعکس درنامه خطاب به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مخدوش تشخیص داده است مع الوصف و با وصف علم و اطلاع آقای عباسی از وضعیت 3 دانگ مشاعی ملک موصوف مبادرت به تنظیم قرارداد 1/8/88 نموده است ) منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ، مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .

 

رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران _  مستشار دادگاه

 

منصوری _ جعفری شهنی

 

رأی دادگــــاه

 

در خصوص تقاضای محکوم علیه آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی مبنی بر اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف در مجازات مقرر موضوع دادنامه شماره 1000-91 مورخ 30/7/91 در پرونده کلاسه 988-88 این دادگاه که به موجب آن محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. ذکایی محکوم به یک سال حبس و رد دو میلیارد ریال در حق شاکی و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال شده است نظر به اینکه محکوم علیه در این مرحله از رسیدگی مبادرت به اخذ گذشت شاکی رانموده است لهذا دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً جزای نقدی ده میلیون ریال را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می نماید. رای صادره قطعی است./

 

رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران_ مستشاردادگاه

 

حسینعلی منصوری _ صادق جعفری شهنی

 

رای دادگاه

 

خلاصه جریان پرونده امر از این قرار است که آقای الف. ذکایی طی شکوائیه تقدیمی تحت عنوان کلاهبرداری از آقای ع.الف. ب.د. تقاضای تعقیب مشارالیه را می نماید مشارالیه مدعی گردیده علیرغم اینکه پلاک ثبتی 565 فرعی از 447 اصلی در توقیف بوده متهم آقای ع.الف. ب.د. مبادرت به فروش سه دانگ آن نموده دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و علیرغم صدور قرار جلب دادرسی از ناحیه شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران مبادرت به صدور کیفرخواست تحت اتهام مذکور نموده پرونده امر در شعبه 1103 دادگاه جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته نتیجه آن صدور دادنامه شماره 1363 مورخ 90/12/28 بوده که طی آن با رعایت بند ه ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ کهولت سن و بیماری متهم مشارالیه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است با تجدیدنظر خواهی متهم پرونده به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتا طی دادنامه شماره 1000 مورخ 91/7/30 رای شماره 1363 مورخ 90/12/28 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران تائید و قطعی گردیده محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی درخواست اعمال ماده 277 قانون ائین دادرسی کیفری را نموده که طی دادنامه شماره 1334 مورخ 91/10/12 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات جزای نقدی به پنج میلیون ریال تقلیل و مخفف نموده علیرغم قابل اجرا بودن رای صادره آقای ع.الف. ب.د. عباسی با وکالت آقای ب. صفری تالارشتی درخواست تجویز اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1363 مورخ 90/12/28 را نموده است پرونده در شعبه 9 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته نهایتا با تجویز اعاده دادرسی با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 663 قانون مجازات اسلامی موافقت پرونده امر به این شعبه به عنوان شعبه همعرض ارجاع گردیده دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و لحاظ گزارش تنظیمی از پرونده های استنادی و اینکه خواهان اعاده دادرسی با علم و اطلاع کامل از بازداشتی بودن پلاک فروخته شده مبادرت به تنظیم سندعادی با شاکی اولیه نموده مع الوصف در انطباق عنوان جزایی عمل ارتکابی موضوع مشمول مقررات ماده 663 قانون مجازات اسلامی بوده که کلاهبرداری منظور و مجازات مربوط به آن راجع به متهم اعمال گردیده با توجه به مراتب مذکور دادگاه با اجابت درخواست اعاه دادرسی به استناد بند 6 ماده 272 قانون ایئن دادرسی کیفری و تغییر عنوان جزای عمل ارتکابی از کلاهبرداری به دخل و تصرف در اموال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر در دادنامه های استنادی را کلا به چهار ماه حبس تعزیری تقلیل می نماید ایام بازداشت قبل متهم می بایستی محاسبه و از مجازات مقرر در باره ایشان کسر گردد رای صادره حضوری و قطعی است ./

 

مستشاران شعبه 55دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

رحیمی _ رفعت