30 خرداد 1399

انصراف از وثيقه

انصراف از وثيقه

پستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثيقه صرف نظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجراء سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصره‏های 6 و 7 ماده‏ی 34 اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده‏ی 111 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی پراپر مقررات اسناد ذمه ای عمل می‏شود و اگر مال بازداشت شده قابل تجزیه باشد با قیمت آن بیشتر از اصل طلب و خسارات به اضافه‏ی یک عشر نباشد، بدون انتشار آگهی مزایده در روزنامه با انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و دریافت حقوق اجرایی در قبال تمام یا بعضی طلب بستانکار به او واگذار می‏شود و اگر ظرف دو ماه مذکور بدهکار دین خود را پرداخت نمود، از مال یا اموال بازداشت شده رفع توقیف خواهد شد.