05 فروردین 1399

انواع طلاق- طلاق بدعی

انواع طلاق- طلاق بدعی

طلاق بدعی، در مقابل طلاق سنی می باشد و عبارت از طلاقی است که در آن شرایط و مقررات طلاق رعایت نشده و نامشروع و باطل باشد. منظور از شرایط، شرایط ماهوی و اساسی طلاق است، مانند طلاق در دوران عادت ماهیانه ی زن، یا طلاق به وسیله ی شوهری که اهليت ندارد.