29 مهر 1398

ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت

ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ایراد صدمه عمدی به صاحب مغازه حین فرار از محل وقوع سرقت مصداق بزه سرقت مقرون به آزار نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23    شماره رای نهایی: 9309970269701180

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ه.ب. فرزند ب. 2- ه.ن. مبنی بر مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع کیفرخواست شماره 3277-921 مورخه 23/10/92دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان آقایان د. و ع. هردو ب.ت. ، گزارش مرجع انتظامی ، نظریه پزشکی قانونی اقاریر صریح و مقرون به‌واقع متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه و نیز متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی علیرغم احضار قانونی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا مستنداً به ماده 652 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مواد 134و559 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت هریک از نامبردگان از حیث دو فقره سرقت به تحمل دو فقره ده سال حبس و دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکیان و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی مشترکاً به پرداخت چهارصدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج استخوانی در سمت خارجی انتهای تحتانی استخوان درشت‌نی ساق راست در حق آقای د. ب.ت. صادر و اعلام می‌نماید در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، یک فقره از مجازات‌های حبس و شلاق مورد حکم قابل‌اجرا است. رأی صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص واخواهی آقای ه. ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 0047-930 مورخه 31/1/92 صادره از سوی این شعبه دادگاه که به‌موجب آن به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار حکم به محکومیت وی به تحمل دو فقره ده سال حبس دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری رد اموال مسروقه و نیز مشترکاً به پرداخت دیه در حق احد از شاکیان صادر گردیده است نظر به اینکه واخواه اعتراض مؤثری که فسخ دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا به تجویز ماده 218 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی ، دادنامه واخواسته عیناً تأیید و استوارمی‌گردد رأی صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه1052 دادگاه عمومی جزائی تهران-ثقفی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

به‌موجب دادنامه شماره 200433 مورخ 31/4/1393 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم1052 تهران آقای ه. ب. فرزند ب. به دلیل شرکت دردوفقره سرقت مقرون به آزار از آقایان د.ب. و ع.ب. به تحمل دو فقره حبس ده سال ودوفقره 74ضربه شلاق و پرداخت دیه و رد مال محکوم‌شده است .محکوم‌علیه با وکالت خانم ف.الف. اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاٌ: اعتراض معترض رادرخصوص محکومیت به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای ع.ب. وارد تشخیص می‌دهد زیرا صرف‌نظر از صحت‌وسقم اظهارات و ادعای شاکی محترم محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای ه. ب. مرتکب سرقت اموال آقای ع.ب. شده است لذا به جهت فقدان ادله اثبات جرائم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی به استنادتبصره1ماده22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ه.ب. در این قسمت صادرمی‌گردد. ثانیاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت اموال آقای د.ب. وارد تشخیص داده نمی‌شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اوضاع‌واحوال منعکس در پرونده از قبیل کشف قسمتی از اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به‌واقع تجدیدنظرخواه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد النهایه چون شاکی محترم بدوی آقای د.ب. اظهار داشته اندکه متهمان با مراجعه به مغازه وی مرتکب سرقت سه فقره گوشی تلفن همراه می‌شوند و هنگامی‌که پس از خروج از مغازه قصد فرار با اتومبیل پراید را داشته‌اند شاکی محترم با ایستادن درجلوی ماشین قصد ممانعت از فرار متهمین رامی نمایند ولی متهمین با ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محترم به‌وسیله اتومبیل موفق به فرارمی شوند (برگ80پرونده) چنین تشخیص داده می‌شود که سرقت واقع‌شده در مغازه مقرون به آزار نبوده و آنچه از آن به آزار یاد شده است پس از وقوع سرقت ودرموقع مداخله شاکی محترم برای دستگیری متهمین و جلوگیری ازفرارآنها وقوع یافته است بدین بیان که در سرقت مقرون به آزار شرط است که از طریق آزار و مبتنی بر آن عنصر مادی سرقت وقوع یابد که چنین چیزی در این پرونده وجود ندارد لذا عنوان مجرمانه رفتار معترض از سرقت مقرون به آزار به سرقت تعزیری ساده وایرادصدمه بدنی عمدی به شاکی محترم بدوی تغییرمی یابد و ماده 661 قانون مجازات اسلامی به مستندات دادنامه اضافه می‌شود وباتوجه به میزان مال مسروقه و نیز مجازات منعکس در ماده 661 قانون مجازات اسلامی کیفر حبس تجدیدنظرخواه از تحمل ده سال به تحمل یک سال حبس تغییر می‌یابد (یادآوری می‌شود که تکلیف پرداخت دیه تجدیدنظرخواه همچنان باقی است ) و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره4 ماده22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه درنتیجه در این قسمت صادرمی‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

دکتر اشکلک – صادقی