11 مهر 1398

بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شهدا

بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شهدا

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر از جمله بازنشستگی پیش از موعد به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می‌باشند.

 

مستندات         بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

تاریخ رای نهایی: 1393/07/07    شماره رای نهایی: 9309970955900483

رای بدوی

در مورد شکایت آقای م.ص. به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شاهد، با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم آن؛ نظر به اینکه برابر مستندات ابرازی شاکی فرزند شهید والا مقام ع.ص. بوده و بیش از بیست و دو سال سابقه اشتغال و بیمه‎پردازی داشته و برابر بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و شاکی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت برخورداری از هشت سال سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده و صرف عدم تأمین اعتبار مربوطه مسقط حق مکتسب شاکی در برخورداری از امتیاز مزبور نمی‌باشد و دفاع مؤثر و موجهی که بی‎حقی شاکی را مدلل نماید از سوی مشتکی‎عنه به عمل نیامده، لذا بنا به مراتب فوق، شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص مستنداٌ به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است.

 

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری

مهدی لی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 0148 صادره از شعبه 12 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی‌گردد و مکاتبات اداره محل خدمت نیز مؤید پذیرش خواسته شاکی می‌باشد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بوده آن باشد ارائه نگردیده‌است لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغّی ـ خضرائی