10 مهر 1398

باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول

باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول مصداق بزه تدلیس در ازدواج نیست.

 

مستندات         ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970222200832

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ث.ج. دایر بر تدلیس در نکاح از طریق باکره جلوه دادن خود از طریق یک گواهی پزشکی مجعول؛ با توجه به شکایت شاکی آقای ب.الف. فرزند ع.، اظهارات م.م. وکیل ایشان تصویر گواهی مجعول که روی نسخه مربوط به داروخانه نوشته شده و بدون تاریخ و شماره است و مهر و امضای ذیل آن حک شده که با توجه به گواهی مزبور که به شرح فوق توصیف شد فاقد اصالت به نظر می‌رسد و نیز با عنایت به اظهارات نماینده دادستان و دفاعیات بی‌وجه متهم و خواهرانش خانم‌ها م. و ر.ج. و نیز تصویر نکاح‌نامه مورخ 23/11/1390 و نیز تصویر گواهی معاینه پزشکی مورخ 14/11/1391 توسط خانم دکتر ر.ش. که براساس آن ((… پرده بکارت… دارای ساییدگی … می‌باشد.)) و نیز دفاعیات متهم که موجه به نظر نمی‌رسد بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است، بنابراین دادگاه متهم را به استناد 647 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند. علاوه بر این در خصوص اتهام خانم م.ج. دایر بر معاونت در تدلیس در نکاح از طریق تسهیل وقوع جرم با انگشت زدن ذیل گواهی مجعول با توجه به دلایل پیش‌گفت، اظهارات نماینده دادستان اقرار صریح و بی‌شائبه متهم و دفاعیات بی‌وجه ایشان بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است، بنابراین دادگاه طبق بند پ ماده 126 قانون مجازات اسلامی و ماده 19 همان قانون با دو درجه مجازات خفیف‌تر به تحمل یک ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند و نیز در مورد اتهام خانم ر.ج. دایر بر معاونت در تدلیس در نکاح از طریق در اختیار نذاشتن گواهی موصوف نزد شاکی صرف‌نظر از عدم کفایت ادله اثباتی نظر به این‌که عمل مورد ادعا از مصادیق معاونت محسوب نمی‌گردد و اثری در ارتکاب جرم موصوف ندارد طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان ـ موسوی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1- ث.ج. 2- م.ج. نسبت به دادنامه شماره 930231 مورخ 11/03/ 1393 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری به علت ارتکاب بزه تدلیس در نکاح و ردیف دوم به تحمل یک ماه حبس تعزیری به علت ارتکاب بزه معاونت در تدلیس در نکاح صادر گردیده است، نظر به دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواهان عنصر مادی تدلیس در نکاح مخدوش است، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مشارالیهما و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبردگان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حیات‌مقدم ـ مرادی