03 آبان 1398

بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن

بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن

کلمات کلیدی:   صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 37 دیوانعالی کشور

چکیده: مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.

 

مستندات         مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند 1386 – رأی وحدت رویه شماره 687 هیئت عمومی دیوان عالی کشور 1385 – تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373

تاریخ رای نهایی: 1393/09/24    شماره رای نهایی: 9309970925203900

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ح. و خانم م. شکایتی علیه آقای ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … مبنی بر تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع و اخاذی با توسل به‌زور و انجام عمل زنا مطرح کرده‌اند که رسیدگی‌های لازم انجام و با اقرار و اعتراف متهم به موضوع به‌موجب قرار شماره 5000814-22/07/93 صادرشده از شعبه دهم دادیاری دادسرای مذکور به‌قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی … اعلام نظر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور ارجاع شده است و شعبه مزبور نیز پرونده را عودت و اعلام داشته است که نسبت به تهیه و انتشار فیلم رسیدگی و کیفرخواست صادر شود و نسبت به انجام عمل زنای به عنف پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال و دادسرا قسمت اول دستور دادگاه انقلاب را عملی نموده و مجدداً بدون ارسال آن قسمت از پرونده و مربوط به انجام عمل زنا دادگاه کیفری استان کل پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و مرجع اخیرالذکر به‌موجب رأی شماره 101659-28/07/93 نسبت به اتهام متهم به تهیه فیلم مستهجن رأی بر محکومیت و نسبت به زنای به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری استان نیز به‌موجب دادنامه شماره 700028 مورخ 11/08/93 با توجه به مادتین 4 و 11 قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند صلاحیت خود را نپذیرفته و برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان شهرستان همدان به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است صرف‌نظر از این‌که بر اساس مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضرورت داشته که پرونده امر ابتدائاً به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شده تا نسبت به جرم زنای به عنف رسیدگی شود و چنین نشده است و با عنایت به این‌که متهمین در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند درصدد تعریف و تعیین عمل زنایی است که با این وصف انجام می‌شود و درصدد سلب صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری استان در امر رسیدگی به جرم زنای به عنف نیست و ماده 11 قانون اخیرالذکر نیز منصرف از موضوع اتهام زنای به عنف می‌باشد و صرفاً راجع به تهیه فیلم مستهجن و سایر جرائمی که مستقیماً مرتبط با این موضوع است صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین کرده است و با الهام از رأی وحدت رویه شماره 687 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم …از صلاحیت عام و کلی دادگاه انقلاب که با یک قاضی اداره می‌شود به‌طور ضمنی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان است. بنا به‌مراتب نظر دادگاه انقلاب …. صائب است و با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان … حل اختلاف می‌نماید.

اعضای معاون شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

حیدری ـ همتیار