04 دی 1398

تأثیر ازدواج زوجه دائم متوفی بر دریافت مستمری

تأثیر ازدواج زوجه دائم متوفی بر دریافت مستمری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری همسرش برخوردار بوده و ازدواج مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.

 

مستندات         ماده 48 قانون حمایت از خانواده

تاریخ رای نهایی: 1393/08/05    شماره رای نهایی: 9309970955900789

رای بدوی

نظر به اینکه طبق ماده 48 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن همسران بیمه شده متوفی که ازدواج مجدد می‌نمایند هم‎چنان از مستمری بازماندگان برخوردار می‌باشند و تبصره ذیل ماده مذکور اجرای قانون را به گذشته تسری داده است، لذا شکایت شاکیه موجه تشخیص و به استناد قانون مرقوم و مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ قطع مستمری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‎نظرخواهی تأمین اجتماعی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2699 صادره از شعبه 16 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع  با مقررات مربوطه مشاهده نمی‌گردد و از ناحیه تجدید نظر خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بوده آن باشد ارائه نگردیده است لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغّی ـ خضرائی