03 آبان 1398

تأثیر استرداد کسور بازنشستگی بر انتقال سوابق بیمه

تأثیر استرداد کسور بازنشستگی بر انتقال سوابق بیمه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: در صورت استرداد کسور بازنشستگی، رابطه کارمند با صندوق بیمه بازنشستگی دستگاه متبوع قطع و امکان انتقال سوابق بیمه‎ای منتفی است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970955200608

رای بدوی

با عنایت به مفاد جوابیه اداره خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه خواهان پس از اخراج از خدمت در تاریخ 72/5/15 کلیه کسور قانونی خویش را در تاریخ 1373/10/29 از بانک سپه شعبه بین‎النهرین همدان دریافت نموده که با فرض اخذ وجوه رابطه وی با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح قطع و اجابت خواسته « نقل و انتقال کسور » منتفی خواهد بود، فلذا دعوی در وضع موجود غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر واعلام می‎دارد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 35 دیوان عدالت اداری

شریفی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. فرزند د. به طرفیت بازنشستگی نیروهای مسلح – بانک سپه – سازمان تأمین اجتماعی همدان نسبت به دادنامه شماره فوق، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.

 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اشراقی ـ عرفان