25 آذر 1398

تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی

تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی‎باشد.

 

مستندات         ماده 39 قانون تأمین اجتماعی ـ رأی ابطالی شماره 29-30-26/01/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970955401214

رای بدوی

با عنایت به مجموع اوراق پرونده من‎جمله اظهارات طرفین دعوی؛ اگر چه در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و لیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است، بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد. از آنجا که سابقه اشتغال شاکی در کارگاه فوق‎الاشعار در فاصله زمانی مورد نظر در رأی هیأت تشخیص اداره کار مطرح، پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره … – 26/12/88 گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه‌قضایی بوده، دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده، در نتیجه شکایت مطروحه از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/88 و رد تشخیص و به استناد رأی شماره 29-30-26/1/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه و وصول حق بیمه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد 30 الی 42 قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوق‎الذکر و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 2 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری

رحیمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و مدارک ابرازی شاکی دلالت بر اشتغال متوفی از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/89 می‌باشد و نیز هیأت تشخیص نیز اشتغال مذکور را مورد تأیید قرار داده است؛ لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ اسکندری