06 دی 1398

تأثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

تأثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: کلیه حقوق و تکالیف کارفرمای قدیم از هر حیث به عهده کارفرمای جدید خواهد بود و تغییر کارفرما، تغییری در وضع کارگر ایجاد نمی کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970955401093

رای بدوی

در خصوص تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف]؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی‎عنه به شماره ثبت … مورخ 92/3/8 و پرونده فنی مربوطه؛ نظر به اینکه رأی قطعی مورخ 91/12/2 در حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‎اعتباری رأی معترض‎عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‎باشد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. این رأی به استناد ماده 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردید و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری

امینی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه کلیه حقوق و تکالیف کارفرمای قدیم از هر حیث به عهده کارفرمای جدید خواهد بود و تغییر آن تغییر در وضع کارگر ایجاد نمی‎کند و نظر به اینکه رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادنامه معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

ورامینی ـ اسکندری