26 اسفند 1398

تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق

تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اثر حکم الزام به تمکین زوجه نسبت به آتیه و پس از صدور اوراق اجرایی بوده و مانع از تحقق بزه ترک انفاق سابق زوج نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1394/03/31    شماره رای نهایی: 9409970224200369

رای بدوی

شماره پرونده : 9209980298600288 شماره دادنامه : 9209970214100440  تاریخ : 1392/04/30

 

در خصوص شکایت خانم س. د. فرزند ج. علیه آقای غ. الف. دائر به ترک انفاق – سرقت جهیزیه و افترا دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و اظهارات شهود و تحقیقات انجام شده و عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام خود برغم ابلاغ قانونی و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته مستند به مواد 697و665 از قانون تعزیرات مصوب 75 و53 از قانون حمایت از خانواده و 19و134 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم را به دو فقره شش ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. در خصوص رد مال مستند به ماده 667 قانون تعزیرات متهم محکوم است به استرداد اقلام جهیزیه شاکیه به وی رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه می‌باشد.

 

رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران – محمداحمدی

 

شماره پرونده : 9209980298600288 شماره دادنامه : 9309970214100358  تاریخ : 1393/04/15

 

رأی واخواهی

 

در خصوص اعتراض (واخواهی) آقای غ. الف. نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره 440 مورخه 30/04/92 دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مبانی استدلال و استناد دادنامه و استماع مدافعات واخواه و اقرار ضمنی و سایر جرائم ترک انفاق و افترا حسب صورتجلسه مورخه 14/04/93 اعتراض نامبرده را غیر وارد تشخیص در خصوص مجازات جرائم فوق دادنامه معترض عنه را عیناً ابرام و تأیید می‌نماید لیکن در خصوص سرقت جهیزیه با توجه به اینکه طرفین به اتفاق جهیزیه را جهت انتقال به شمال جمع آوری و نهایتاً واخواه در انتقال آنها تعلل نموده از طرفی برخی اقلام متعلق به خود وی بوده است مدافعات موجه تشخیص موضوع سرقت دادنامه معترض عنه را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران – محمد احمدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی غ. الف. از دادنامه شماره 100358 مورخه 15/04/93 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره 440 مورخه 30/04/92 بدوی به اتهام ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم گردیده است .با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

 

شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

سید محمود تولیت – عبدالغفور صادقی

 

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 957-93 مورخه 26/09/93 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر تهران و تجویز آن از سوی شعبه محترم سی و ششم دیوانعالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 200-94 مورخه 06/02/94 و ارجاع پرونده به این شعبه بعنوان شعبه همعرض با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه متقاضی بعنوان متهم در جلسه دادگاه محترم بدوی بمراتب عدم پرداخت نفقه به مدت یک سال بشرح صفحه 49 پرونده اشاره نموده است و صدور حکم تمکین از شعبه دیگر دادگاه دلیل و مجوز عدم پرداخت نفقه در هر حال نیست زیرا اثر این حکم نسبت به آتیه و بعد از صدور ورقه اجرائیه می‌باشد لذا هیئت دادگاه استدلال شعبه 21 دادگاه تجدیدنظردر تأیید دادنامه بدوی و موضوع شکایت خانم س. د. را صحیح و درست تشخیص و ضمن رد درخواست مطروحه با عنایت به وضعیت خاص متقاضی با استناد به عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفر حبس موضوع دادنامه را به جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال تغییر و تبدیل می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

محمدسعیدظاهری – اصغرحیدری