10 آبان 1398

تأثیر سابقه مالی بر پذیرش اعسار

تأثیر سابقه مالی بر پذیرش اعسار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر سابقه مالی خواهانِ دعوایِ اعسار، دلالت بر ملائت او کند اما شهود بر اعسار شهادت دهند، حکم به اعسار و تقسیط صادر می‌گردد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970223001332

رای بدوی

در خصوص دعوی ف.ب. فرزند ع. بهطرفیت ف.الف. با وکالت ح.غ. دائر بر اعسار از پرداخت مهریه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در حال حاضر در خصوص مالکیت یا عدم مالکیت خواهان در دو دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 3152 بخش 12 مهرآباد رأی قطعی دادگاه محترم تجدیدنظر صادر نگردیده ولیکن پلاک مذکور توقیف می‌باشد و نظر به اینکه حسب اسناد ارائه شده توسط وکیل خوانده و سابقه مالی ارائه شده از سال 1371 تا کنون که به امضاء خواهان رسیده ملائت مالی ایشان جهت پرداخت مهریه زوجه محرز می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران – مرادی حقگو

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. بهطرفیت خانم ف.الف. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 903-4/6/93 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت دفعی مهریه محکومبه صادر شده است وارد و موجه بوده و رأی مزبور مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می‌باشد زیرا ادعای تجدیدنظرخواه فیالجمله مورد تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن مهریه محکومبه را یکجا پرداخت نماید از وی بدست نیامده است پلاک ثبتی 3152 فرعی از یک اصلی بخش 12 تهران نیز که توقیف شده بود با پذیرش اعتراض معترض ثالث به نفع وی رفع توقیف گردیده است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به اعسار وی از پرداخت دفعی مهریه محکومبه صادر و ضمن تقسیط محکومبه مقرر می‌دارد تعداد 24 سکه بهار آزادی از محکومبه نقداً و بقیه هر سه ماه یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – موسوی