15 آبان 1398

تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت‌درامانت

تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت‌درامانت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شراکت مدنی متهم در موضوع اتهام، مانع از تحقق بزه خیانت‌درامانت است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970223401229

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای م.، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر بر مدافعات متهم و نظر بر این‌که بر اساس دفاعیات متهم اصحاب پرونده شریک می‌باشند و این موضوع به تأیید شاکی نیز رسیده است، لذا اقدامات متهم خیانت‌درامانت محسوب می‌گردد نه سرقت، بنابراین دادگاه موضوع را از سرقت به خیانت‌درامانت تبدیل می‌نماید. علی‌هذا با توجه به‌مراتب و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به‌عمل‌آمده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی‌هذا به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

 

رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 00568مورخ 22/06/93 صادره از شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت‌درامانت به تحمل هشت ماه حبس تعزیری می‌باشد؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه شریک مدنی تجدیدنظرخوانده می‌باشد و این شراکت مورد تصدیق شاکی می‌باشد و مفاد قرارداد موجود در پرونده موضوع خیانت‌درامانت منتفی می‌باشد. نظر به‌مراتب فوق دادگاه مستنداً به مواد 177 و بند الف شق ب 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواه را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کمالی ـ قمی‌زاده