15 مهر 1398

تأثیر علم قاضی در اثبات جرم لواط

تأثیر علم قاضی در اثبات جرم لواط

نظر شورای عالی قضایی سابق به مقرراتی است که در قانون حدود و قصاص سال 1361 در اثبات برخی از جرایم مثل قتل، لواط، مساحقه و سرقت حدی از راه علم قاضی تصریح شده بود. البته در سایر جرائم، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده بود و این که آیا علم قاضی در اثبات كل جرایم می توانست مورد استناد قرار گیرد، محل بحث و تردید قرار گرفته بود. به همین جهت اکثر حقوقدانان معتقد بر این امر بودند که چون قانونگذار، طرق اثبات جرم را در برخی از جرایم شرعی مشخص و محدود نموده فلذا در سایر جرائم، قاضی حق ندارد به علم خود عمل کند و بر اساس آن، حکم مقتضی را صادر نماید.