21 مهر 1398

تأثیر مالکیت خط تلفن در اثبات بزه مزاحمت تلفنی

تأثیر مالکیت خط تلفن در اثبات بزه مزاحمت تلفنی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف مالکیت شخص بر خط تلفنی که از آن مزاحمت یا تهدید انجام‌شده، مثبت ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی از جانب صاحب خط نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1394/01/10    شماره رای نهایی: 9409970270200010

رای بدوی

شماره پرونده : 9309980292000390 شماره دادنامه : 9309970211300728 تاریخ : 1393/07/30

 

در این پرونده آقای ح. ن. فرزند ع. 32 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل و ساکن ت. ، آزاد با قرار قبولی کفالت ، با شکایت آقای خ. الف. فرزند ع. با وکالت آقای  ع.الف. ، متهم است به توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک و ایجاد مزاحمت تلفنی ، دادگاه با توجه به : 1- شکایت بی‌شائبه شاکی 2- پاسخ استعلام شرکت الف. 3- اقرار ضمنی متهم در مراحل تحقیق در جلسه دادرسی و با رد دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثرش به لحاظ عدم اتکا به دلیل 4- کیفرخواست مورخه 08/07/93 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران ، بزه‌های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 صادر و اعلام می‌گردد ، و اما در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ح. ن. فرزند ع. دایر بر توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی ، نظر به اینکه افعال مجرمانه اشاره شده از طریق تلفن همراه بوده و نظر به تعیین مجازات اشد و با عنایت به اینکه افعال ارتکابی متهم واجد شرایط تعدد معنوی بوده علی‌هذا دادگاه متهم را مستحق مجازات مستقلی ندانسته و مستنداً به بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

 

رئیس شعبه 1148 محاکم عمومی کیفری تهران – خادمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. فرزند ع. از دادنامه شماره 300728 مورخ 30/07/93 صادره از شعبه 1148 دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن مشارالیه به اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک به تحمل چهار ماه حبس محکوم‌شده است وارد به نظر می‌رسد زیرا محتویات پرونده مشتمل بر ادله کافی جهت اثبات بزهکاری تجدیدنظرخواه نیست و تنها مالکیت فرد بر خط تلفنی که از آن مزاحمت یا تهدید انجام شده است نمی‌تواند دلیل محکمی بر بزهکاری تلقی گردد اظهارات صادقانه تجدیدنظرخواه از بدو دادرسی حاکی از عدم ارتکاب بزه از ناحیه وی است ، لذا مستنداً به تبصره 1 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد . این رأی قطعی است.

 

شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران

 

مجید ناصری نژاد – سیّد ابوالحسن قاسمی