05 آبان 1398

تأثیر مالکیت متهم بر منافع مال در تحقق بزه تصرف عدوانی

تأثیر مالکیت متهم بر منافع مال در تحقق بزه تصرف عدوانی

کلمات کلیدی:   تصرف عدوانی

مرجع صدور:     شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مالکیت متهم بر منافع مال،مانع از تحقق بزه تصرف عدوانی است.

 

مستندات         ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/07/01    شماره رای نهایی: 9309970223900848

رای بدوی

در خصوص واخواهی واخواه آقای ر. خ. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9209972641200586 به تاریخ 21/6/92 صادره از این شعبه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مواجه و مدلولی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه واخواسته را فراهم نمایید از سوی واخواه ابراز نشده است و فقط اظهار داشته به رأی غیابی اعتراض و تقاضای رسیدگی دارم بدون اینکه دلیل و مدرکی محکمه‌پسند ارائه بدهد و موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نمایید و از طرفی دادنامه واخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مبری از نقص و موافق موازین قانونی اصدار یافته است لذا ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را مستنداً به ماده 218 از قانون آئین دادرسی کیفری عیناً تأیید و ابرام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 102 عمومی جزایی دادگستری شهریار- محمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به وکالت از ر. خ. فرزندص. از دادنامه شماره1067مورخه19/10/92صادره از شعبه102 دادگاه عمومی جزائی شهریار که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 586مورخ21/6/92 صادرشده که در این دادنامه تجدیدنظرخواه از حیث اتهام تصرف عدوانی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم گردیده که پس از صدور رأی طی لایحه‌ای به رأی دادگاه اعتراض و به این شعبه ارجاع شده که با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به‌عمل‌آمده که فی‌مابین ح. الف. و آقایان ع. و ع. الف. نسبت به پلاک موردادعا قرارداد واگذاری تنظیم‌شده که کپی آن در سابقه موجوداست حتی پس از قرارداد واگذاری وکالت تنظیم گردیده( برگ48و49سابقه) سپس آقایان الف. به‌موجب قرارداد شماره3043 مورخ25/5/85 به آقایان م.خ. و ر. خ. واگذار می‌نماید و در متن قرارداد واگذاری به مساحت46 مترمربع یک باب مغازه و در طرح قرار گرفتن و پس از اصلاح آن به30 مترمربع اشاره داشته که آقایان الف. و الف و خ. ذیل آن را مسجل نمودند و پس‌ازآن آقایان الف وکالت‌نامه رسمی تنظیم که رونوشت آن در سابقه برگ(48 وجود دارد) که وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است منافع موردنظر به موکل واگذارشده و اسناد واگذاری در آن موجود است و از شهرداری استعلام شده که پاسخ استعلام پیوست سابقه بوده موکل متصرف عدوانی نبوده و نمی‌باشد و مالک منافع می‌باشد و نسبت به نقل‌وانتقال منافع حدود137 میلیون تومان در سال1387 پرداخت کرده که همگی حکایت از مالکیت منافع موردنظر بوده که دادگاه با جمیع جهات و ملاحظه اوراق قضائی و مستندات پرونده و قبول تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء4 ازبندب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در باب محکومیت اتهام تصرف عدوانی و به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری واصل37 قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از حیث اتهام مندرج دردادنامه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور – شفیعی خورشیدی