11 اسفند 1398

تأخیر در صدور دستورالعمل اجرایی

تأخیر در صدور دستورالعمل اجرایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور و برای تمامی دستگاه‎ها و مقامات اجرایی لازم‎الرعایه می‎باشد و عدم صدور دستور‎العمل اجرایی قانون، مانع اجرای قانون نمی‎باشد.

 

مستندات         ماده 2 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21    شماره رای نهایی: 9309970956000283

رای بدوی

وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبه‎ای به شماره 92091 ت 46527 ه – 1392/04/19 تصویب می‎نماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از 6 (شش) ماه به 9 ماه افزایش یافته است، با توجه به این‎که وفق ماده دوم قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراست، قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاه‎ها و مقامات اجرایی لازم‎الرعایه می‎باشد و عدم صدور دستور‎العمل اجرایی نمی‎تواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش‎گفته و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت [اداره کل آموزش و پرورش و اداره اموزش و پرورش] به تمدید مرخصی زایمان از 6 (شش) ماه به 9 (نه) ماه را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 

رئیس شعبه 45 دیوان عدالت اداری

رنگ‎آمیز

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق می‎گیرد. پس از آن هیأت محترم نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم‎چنین اظهارات سازمان در دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن‎جایی‎که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به [را] فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‎به غیروارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان مذکور را صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری‎نژاد ـ مهری