23 آبان 1398

قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون مبارزه با قاچاق انسان

در تاریخ 28/4/1383 و بنا بر ضرورت های ناشی از روابط اجتماعی و اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری و با عنایت به قسمت ذیل این اصل: «… در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»، جهت اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره است.

قبل از شروع به تحلیل مفاد این قانون یک تذکر اساسی ضروری است که در تحلیل مواد و تبصره های آن همواره باید لحاظ گردد و آن سیاست جنایی و کیفری قانونگذار یعنی مبارزه شدید با مرتکبین این جرم است که به هر شکل و طریق ممکن سعی کرده است راههای فرار مرتکبین را مسدود نماید و این سیاست تا آنجا ادامه یافته که حتی اعمال مقدماتی که شروع محسوب نمی شود را در حکم جرم قاچاق انسان قرار داده است. بنابراین، اگر بپذیریم که در تفسير قوانین، اولویت نخست توجه به نظر قانونگذار است نباید در تحلیل این قانون مسیر دیگری را انتخاب نماییم و البته به نظر نگارنده اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانونگذار در خصوص مورد، منطقی و قابل قبول است.