21 مهر 1398

تبعیض میان قبول شدگان آزمون استخدامی

تبعیض میان قبول شدگان آزمون استخدامی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: ملاک قرار دادن نمره یکی از دروس آزمون به منظور برتری یکی از داوطلبین نسبت به دیگری در شرایط مساوی و قرار دادن نفر دوم در فهرست نفرات ذخیره (بدون اعلام قبلی در آگهی آزمون)، از مصادیق تبعیض ناروا و تصمیمات خارج از اختیار بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

 

مستندات         بند 9 از اصل سوم قانون اساسی ـ قاعده منع ترجیح بلامرجح

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970905600740

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم م.ن. به طرفیت معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به خواسته فوق‎الذکر [الزام به اعلام اصلی بودن بنده در گزینش استخدامی و حذف عنوان ذخیره]؛ نظر به اینکه بعد از گذشت حدود 2 سال از طرح دعوای نامبرده فوق، آن هم از طرف مشاور معاونت توسعه و نه خود وی، نسبت به تعیین تکلیف شاکیه آن هم به لحاظ رویه و نه مستند قانونی؛ پاسخ داده شده و دلیل قانونی که موجبات این برتری باشد وجود ندارد و در آگهی استخدام نیز به آن اشاره نشده است. لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف دعوی، حکم به ورود دعوای مطروحه مبنی بر حذف عنوان ذخیره و قرار گرفتن وی در لیست اصلی جهت معرفی به گزینش صادر و اعلام می‎گردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری

امینی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‎عنه [را فراهم آورد ارائه ننموده و رأی]، مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده با داوطلب دیگری دارای امتیاز مساوی در آزمون استخدامی بوده است و چون در مقررات در خصوص موضوع حکم پیش‎بینی و مقرر نشده بوده و لذا ملاک قراردادن نمره برخی از دروس از جمله معارف اسلامی بنا بر تشخیص معاونت مدیریت منابع، از مصادیق تصمیمات خارج از اختیار تلقی می‎شوند و برتری احد از داوطلبین نسبت به دیگری در شرایط مساوی از مصادیق ترجیح بلامرجح می‎باشد که منتهی به ایجاد تبعیض ناروا می‎گردد بنابراین با استناد به بند 9 از اصل سوم قانون اساسی که تبعیض ناروا را ممنوع اعلام کرده است، ذخیره اعلام نمودن تجدیدنظرخوانده بر خلاف مقررات بوده است لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‎عنه را تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی – فرجی