12 مرداد 1399

تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی توأمان توسط محکوم‌علیهم متعدد

تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی توأمان توسط محکوم‌علیهم متعدد

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 دیوانعالی کشور

چکیده: چنانچه برخی محکوم‌علیهم، تقاضای فرجام‌خواهی کنند و برخی تجدیدنظرخواهی، با توجه به سلسله ‌مراتب مراجع قضایی، نخست باید به دادخواست تجدیدنظر رسیدگی شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970909100194

خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه فوق‌الذکر از دادگاه عمومی بخش ارزوئیه ح.الف. از آن تجدیدنظرخواهی نموده است و آقای ر.الف. به وکالت از افراد فوق‌الذکر از رأی صادره فرجام‌خواهی کرده است و بعداً برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال شده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

 

 

 

رای دیوان

پس از صدور رأی فرجام‌خواسته از دادگاه بدوی ح. الف. از آن تجدیدنظرخواهی کرده است و ر. الف. هم به وکالت از فرجام‌خواهان اقدام به فرجام‌خواهی نموده است با توجه به سلسله‌مراتب مراجع قضایی در رسیدگی به آراء صادره از محاکم قضایی و ترتب منطقی رسیدگی به دعاوی و اختیارات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی ماهیتی و کشف حقیقت طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مؤثر بودن نتیجه رسیدگی در مرحله فرجامی علی‌هذا اقتضا دارد بدواً به تجدیدنظرخواهی مشارالیه رسیدگی و سپس پرونده با تمام سوابق و ضمائم اصلی (نه فتوکپی) برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال شود. 2- آنچه به دیوان کشور ارسال شده بدل پرونده است پرونده از حیث ابلاغ رأی به طرفین و رفع نقص و ابطال تمبر هزینه دادرسی و مالیاتی به پروانه وکالت وکیل فرجام‌خواه مبهم و نامعلوم است باید هنگام ارسال سابقه به دیوان کشور موارد یاد شد بازبینی و تکمیلاً ارسال شود.

رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور- مستشار

غفارپور – شاملو