28 اسفند 1398

تخریب به‌عنوان مقدمه سرقت

تخریب به‌عنوان مقدمه سرقت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تخریب به‌عنوان مقدمه سرقت مجازات مستقل ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1394/01/18    شماره رای نهایی: 9409970220900034

رای بدوی

در خصوص اتهام 1-آقای م.ت. 2- آقای ح.ن. دایر بر مشارکت در سرقت (کابل مخابراتی) 3- آقای الف.الف. دایر بر معاونت در سرقت، موضوع کیفرخواست شماره 9110430500000218 مورخ 30/02/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، توجهاً به شکایت شرکت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات نمایندگان تعرفه شده منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، نحوه دستگیری متهم ردیف سوم و کشف اموال مسروقه از اتومبیل وی، اظهارات و اقرار متهم ردیف سوم در مرحله تحقیق و دادرسی به همراهی با متهمین ردیف‌های اول و دوم و صرف‌نظر از دفاعیات بلا وجه وی و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهمین ردیف‌های اول و دوم از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و عدم حضور آنان و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 659 و 726 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نسبت به متهم ردیف سوم و لحاظ جوانی وی، هریک از متهمین ردیف‌های اول و دوم (آقای م.ت. و آقای ح.ن.) را از حیث ارتکاب مشارکت در بزه سرقت به تحمل یک سال ]حبس[ تعزیری و متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 14/10/90 لغایت 19/10/90 و کسر مبلغ دویست هزار ریال به ازاء هرروز بازداشت محکوم می‌نماید. در خصوص رد مال نیز با توجه به کشف اموال و استرداد آن در مرحله تحقیق، دادگاه مواجه با تکلیف در اظهارنظر نیست. اما در خصوص اتهام دیگر متهمین ردیف‌های اول و دوم (آقای م.ت. و آقای ح.ن.) دایر بر تخریب عمدی کابل‌های مخابراتی، نظر به اینکه هرچند در قطع و برش و به عبارتی تخریب کابل‌ها توسط متهمین شکی نیست، ولیکن چون اقدام مذکور به‌منظور سرقت کابل‌ها بوده و به عبارتی مقدمه بزه سرقت می‌باشد و لذا مستقلاً قابل‌تعقیب و مجازات نیست و از این لحاظ، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف‌های اول و دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

 

رأی واخواهی

 

در خصوص واخواهی آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9109970000800474 مورخه 04/05/91 این دادگاه که به‌موجب آن، واخواه به اتهام مشارکت در سرقت (کابل‌های مخابراتی)، موضوع شکایت واخوانده، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت حاصل نموده است. نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته است و سوابق کیفری متعدد مشارالیه و خاصه سوابق کیفری مشابه ایشان دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده دارد. لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستنداً به ماده 218 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

شماره پرونده : 9009980500901114 شماره دادنامه : 9409970220900034  تاریخ : 1394/01/18

 

با توجه به تجدیدنظرخواهی م.ت. از محکومیت موضوع دادنامه شماره 800891 صادره از شعبه محترم 1072 جزایی تهران که حسب اعلام شکایت مرکز مخابراتی دایر بر سرقت کابل مخابراتی به یک سال حبس تعزیری محکوم یافته طی لایحه‌ای هرگونه مداخله در سرقت را مردود دانسته و آن را پاپوش سایر متهمان می‌داند این مرجع باملاحظه محتویات پرونده و دفاعیات غیرموجه تجدیدنظرخواه با مردود دانستن اعتراض به استناد مواد 240-257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

 

شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

سید ابوالحسن موسوی – رضا نوری