15 اسفند 1398

تخریب جهیزیه زوجه توسط زوج

تخریب جهیزیه زوجه توسط زوج

کلمات کلیدی:   تخریب

مرجع صدور:     شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تخریب جهیزیه‌ی زوجه توسط زوج حین دعوای خانوادگی به لحاظ فقدان عنصر معنوی مصداق بزه تخریب محسوب نمی‌شود.

 

مستندات         ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23    شماره رای نهایی: 9309970269701188

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ع. فرزند الف. متولد 1359 فعلاً آزاد به قید کفالت دایر بر تخریب اموال شاکی خانم م. ک. فرزند الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا وعدم حضور و دفاع مؤثر متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه به وی اتهام وارده به ایشان محرز بوده لذا مستنداً به ماده 677 ق.م.اسلامی مصوب 1375 و مواد 217و218 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد.و در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر توهین نسبت به خانم م.ک. با توجه به انکار متهم در مرحله تحقیقات و اظهارات شاهد منفرد که بستگان شاکی می‌باشد به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم از بزه انتسابی مزبور صادر و اعلام می‌گردد.رأی اصداری غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا- شاهبداغی

 

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف. ع. فرزندالف. نسبت به دادنامه شماره930517 ، اصداری از این دادگاه که به‌موجب آن واخواه به اتهام تخریب اموال خانم م. ک. به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده ، دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی وی و همچنین دلایل اثبات اتهامی واخواه مذکور در دادنامه واخواسته از آنجائی که دلیلی که حکایت از بی‌اعتباری و مالاً نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده و رأی واخواسته نیز با رعایت تشریفات قانونی اصدار گردیده لذا دادگاه مستنداً به مفاد ماده 218 قانون آیین دادرسی ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا – شاهبداغی

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای الف. ع. فرزند الف. از دادنامه شماره 600560 مورخ 8/6/1393 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 پیشوا که به‌موجب آن مشارالیه به دلیل تخریب به تحمل حبس محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده حاکی از این است که در اثر عصبانیت آقای ع. که براثر اختلاف با همسرش ایجاد شده است برخی از لوازم مورداستفاده در زندگی مشترک تخریب شده است که این امر به‌منزله تخریب اموال دیگری نیست . به‌عبارت‌دیگر تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد اگر در اثر عصبانیت زن برخی از لوازم زندگی مشترک که توسط مرد خریده شده است تخریب شود و یا چنانچه مشابه پرونده حاضر وقوع یابد یعنی در اثر عصبانیت مرد برخی از لوازم زندگی آن‌ها که اتفاقاً” جهیزیه زن بوده است ، تخریب شود ، خصوص مورد از مصادیق ماده 677 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود زیرا در وضعیت به وجود آمده عنصر روانی وجود ندارد لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای الف. ع. صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

محمد علی زاده اشکلک – صادقی