31 تیر 1399

تخریب پل مغازه توسط شهرداری

تخریب پل مغازه توسط شهرداری

کلمات کلیدی:   ممانعت از حق

مرجع صدور:     شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970221900964

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام‌شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این‌که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره‌برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این‌که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته‌شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش‌گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل‌ها بر روی آن‌ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین‌رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می‌نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این‌که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی‌صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می‌داند که با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1057 مورخ 27/11/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این‌که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره 649 مورخ 12/07/93 اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی‌لاریمی ـ ایرانی