02 تیر 1399

تست الکل سنج

تست الکل سنج

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/26    شماره رای نهایی: 9309970223400824

رای بدوی

در مورد کیفرخواست شماره 9310432123001152 مورخه 19/03/1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ر.، 20 ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر شرب خمر؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام شده نتیجه تست الکل پزشکی قانونی نحوه دستگیری ایشان و اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده از نظر این دادگاه محرز و مسلم و ثابت می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد ماده 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 مشارالیه را به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهام خانم م.ت. و فرزند م.، 22 ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر شرب خمر با توجه به مجموع محتویات پرونده و انکار متهم در جلسه مورخه 18/05/1393 دادگاه و نظر به این‌که نامبرده مدعی جهل به موضوع بوده و صحت ادعای وی نیز محتمل است و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و به خاطر این‌که اقرار در محضر دادگاه و عندالحاکم فی‌القضیه نبوده و هم‌چنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌شود. و با عنایت به این‌که در جهت اثبات بزه مذکور در پرونده دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی وجود ندارد و قرائن و امارات موجود نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط نامبرده نمی‌باشد، فلذا دادگاه به لحاظ وجود شبهه موضوعیه و فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به حاکمیت اصالت‌البرائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی (تدرء الحدود بالشبهات) رأی بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره 00528 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام شرب خمر به هشتاد ضربه تازیانه حد شرعی  می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده اقرار مشارالیه دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، علی‌هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 قانون مذکور تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سلیمی ـ کمالی