01 آبان 1398

تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر

تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دیوانعالی کشور

چکیده: تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم درخواست تشدید مجازات توسط شاکی یا دادستان وجاهت قانونی ندارد.

 

مستندات         بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/05    شماره رای نهایی: 9309970910601104

خلاصه جریان پرونده

آقای م. به اتهام دخالت در امور دندان‌پزشکی بدون مجوز قانونی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 439- 17/11/92 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و مستنداً به ماده 3 اصلاحیه 10/12/79 از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 300018- 01/01/92 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پس از افزایش جزای نقدی مقرر در رأی بدوی به یکصد میلیون ریال به لحاظ رعایت قاعده تکرار مندرج در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تأیید و قطعیت یافته است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: 1- رأی مرجع تجدیدنظر به استناد تکرار موجب افزایش جزای نقدی شده در حالی که اینجانب هیچ‌گونه محکومیت که مشمول قاعده تکرار باشد نداشته‌ام. 2- قانون آیین دادرسی کیفری تشدید مجازات را در مرحله تجدیدنظر منع نموده است و شاکی پرونده اعتراض نکرده است و اینجانب با داشتن سه فرزند و همسر چگونه می‌توانم جزای نقدی مذکور در رأی تجدیدنظر را پرداخت کنم؟ لذا مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 02/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

 

 

رای دیوان

نظر به این‌که در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 تشدید حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر منع شده مگر پس از تجدیدنظرخواهی دادستان یا شاکی خصوصی که در پرونده چنین درخواستی نشده ولی مجازات محکوم‌علیه تشدید شده است، موضوع مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی موجه می‌باشد، لذا با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 300018- 01/01/92 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

نیازی ـ قرشی