08 آبان 1398

تشدید مجازات متهم در دادگاه تجدیدنظر

تشدید مجازات متهم در دادگاه تجدیدنظر

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دیوانعالی کشور

چکیده: تشدید مجازات متهم در دادگاه تجدیدنظر در صورتی امکان‌پذیر است که دادستان یا شاکی تقاضا نمایند.

 

مستندات         تبصره 3 و 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 – بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25    شماره رای نهایی: 9309970910700912

خلاصه جریان پرونده

1- آقای م. به اتهام شرکت در اخذ رشوه به مبلغ نود میلیون ریال تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درباره او پرونده در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بجنورد رسیدگی شده و دادگاه به موجب قسمتی از دادنامه شماره 232-31/02/92 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه اتهام وی را معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ پانصد میلیون ریال تشخیص داده و با احراز بزهکاری نامبرده را به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به نود و یک روز حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است (در پرونده مباشر جرم و اشخاص دیگری نیز محکومیت یافته‌اند که ذکر موارد مربوط به آن‌ها ضرورت ندارد).

2- متهم از رأی صادر شده درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده در شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه مذکور در فوق تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده، النهایه عنوان اتهامی را به لحاظ این‌که متهم کارمند دولت بوده و وجوه دریافتی را برای کمک به پرداخت‌کننده در محاکم قضایی و انتظامی دریافت کرده، عنوان اتهام را اخذ رشوه دانسته و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان مجرمانه، با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات متهم را به پنج سال حبس، پنجاه ضربه شلاق، شش ماه انفصال از خدمات دولتی و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی اصلاح و با این وصف رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.

3- محکوم‌علیه از دیوان‌عالی‌کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. مستدعی اعاده دادرسی و هم‌چنین آقای … که بعداً به وکالت او خود را معرفی کرده در لوایح تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود تشدید مجازات مستدعی اعاده دادرسی را از سوی دادگاه تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی دادستان خلاف قانون دانسته‌اند.

برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه پرونده منتهی به صدور رأی معترض‌عنه مطالبه و پس از وصول بررسی گردید. ملاحظه می‌شود که دادرس صادرکننده رأی نخستین دستور ابلاغ رأی را به آقای دادستان بجنورد داده (ص405) لکن محتویات پرونده دلالت بر ابلاغ رأی به آقای دادستان و تجدیدنظرخواهی او ندارد؛ هم‌چنین آقای دادیار که در جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان مورخ 14/08/92 حاضر بوده به شرح کیفرخواست تقاضای اقدام قانونی نموده ولی درخواست تجدیدنظر از رای بدوی ننموده است (ص 456) (عضو ممیز-اسلامی).

 

 

 

 

 

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه وارد و موجه است؛ زیرا هرچند به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اگر رأی دادگاه نخستین از حیث تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباه باشد دادگاه تجدیدنظر حق دارد آن را اصلاح نماید لکن به حکم تبصره 2 همان ماده در صورتی که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر نکرده باشد از تشدید مجازات متهم که در رأی بدوی مقرر شده ممنوع گردیده است. بنابه‌مراتب چون دادگاه تجدیدنظر برخلاف حکم تبصره اخیرالذکر مجازات مستدعی اعاده دادرسی را تشدید کرده است، درخواست او با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن صدور قرار قبولی آن رسیدگی مجدد مستنداً به ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

اسلامی ـ قاسمی