01 فروردین 1399

تشریفات دادرسی لازم الرعایه در امر کیفری

تشریفات دادرسی لازم الرعایه در امر کیفری

کلمات کلیدی:   تشریفات دادرسی

مرجع صدور:     شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تحقیق از  متهم،استماع دفاعیات وی و وکیل مدافع او  و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری الزامی است؛عدم رعایت تشریفات فوق موجب بی‌اعتباری دادنامه خواهد بود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970221400979

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع. علیه آقای ع. دایر بر ایراد جرح با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل؛ با توجه به دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره 0851 -27/09/91 دادسرای ناحیه 4 تهران، اتهام محرز و مستند به ماده 47 و 480 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت 5/1صدم دیه در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس از حیث جنبه عمومی بزه ایراد جرح با چاقو و تحمل شش ماه حبس بابت بزه تخریب محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9201439 مورخه 28/12/92 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه فوق که به‌موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم گردیده است؛ نظر به این‌که مشارالیه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته و دادنامه صادره وفق موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید و ابرام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد (پرونده امر نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مفتوح می‌باشد و در نظارت باشد).

دادرس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 1439 مورخ 28/12/92 صادرشده از شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 340 مورخ 29/03/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهامات ایراد ضرب‌وجرح عمدی با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل موضوع شکایت آقای م. به پرداخت دیه صدمه وارده در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت ایراد ضرب‌وجرح عمدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت تخریب محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که در دادسرا و یا دادگاه بدوی از متهم پرونده تحقیق نشده و اتهامات انتسابی تفهیم و تأمین کیفری اخذ نشده و خصوصاً در مرحله واخواهی از دادنامه غیابی، دفاعیات مشارالیه و وکیل مدافع وی استماع نگردیده که عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری دادنامه خواهد بود و از طرفی رأی دادگاه به لحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم استماع دفاعیات تجدیدنظرخواه (متهم پرونده) و با لحاظ نظریه شماره 7/5667 مورخ 14/05/83 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در ماهیت نبوده بلکه رأی مزبور قرار تلقی می‌گردد. بنا به‌مراتب ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شق دو (2) آن، دادنامه شماره 1439 مورخ 28/12/92 را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا پس از دعوت طرفین و وکلای آنان و نماینده دادستان و تشکیل جلسه دادرسی، استماع توضیحات طرفین و دفاعیات تجدیدنظرخواه، تحقیق از مطلعین و گواهان قضیه و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از متهم، نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امر در رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره 340 مورخ 29/03/92 اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نیک‌نژاد ـ تیموری