18 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

شماره۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

وزارت راه و شهرسازی ‌ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان به طول حدود (۲۵۳) کیلومتر، شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲ـ طرف مشارکت عهده‌دار تأمین منابع مالی کلیه هزینه‌های مورد نیاز احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان سی‌وپنج درصد برآورد اولیه هزینه‌ها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۲۰۳) قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

۳ـ وزارت می‌تواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن، انجام امور طراحی، مطالعات و پیمانکاری احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.

۴ـ پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست‌وسه سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و هجده سال دوران بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهره‌برداری معادل بیست و دو درصد سرمایه‌گذاری ریالی تعیین می‌شود که پس از تصویب هیأت‌وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ‌گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد.

۶ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به‌وزارت منتقل نماید.

تبصره ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۷‌ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۸ ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

۹ـ طرف مشارکت موظف است تا قبل از تأسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه تبریزـ مرند ـ بازرگان و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهی اهلیت و توانایی سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به وزارت ارایه نماید و اجرای این تصویب‌نامه منوط به صدور گواهی مذکور است.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳