08 دی 1398

 تصویب‌نامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به‌مدیریت فضای سبز طی زمان‌بندی تعیین‌شده

 تصویب‌نامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به‌مدیریت فضای سبز طی زمان‌بندی تعیین‌شده

شماره۳۷۳۴۳/ت۵۱۰۲۴هـ                                                              ۱۳۹۴/۳/۲۶

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به مدیریت فضای سبز

طی زمان‌بندی تعیین شده

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت فضای سبز طی زمان‌بندی تعیین شده هستند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 تصویب‌نامه درخصوص اجرای اقدامات مربوط به‌مدیریت فضای سبز طی زمان‌بندی تعیین‌شده
شماره ۲۰۴۷۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲ تیر ۱۳۹۴