08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

شماره۱۳۱۶۰۸/ت۵۰۶۴۳ک                                                           ۱۳۹۳/۱۱/۵

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

نهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۷ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب کردند:

معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ محسوب می‌شوند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
شماره ۲۰۳۶۱
شماره ویژه نامه: ۷۴۹
سال هفتاد
تاریخ: چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳