16 تیر 1399

 تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

 تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

شماره۱۵۶۸۵۴/ت۵۱۶۱۲هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۲۶۸۹/۷) هکتار

به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

 

 

 

 تصویب‌نامه درخصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۷/۲۶۸۹) هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
شماره ۲۰۴۰۱
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳