15 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

شماره۲۹۴۳۰/ت۵۱۹۴۴هـ                                                             ۱۳۹۴/۳/۱۰

تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۶ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط‌بان در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های عملیاتی سازمان مذکور براساس عوامل و شاخص‌های مربوط، مشروط به تأمین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست تا سقف (۳۰۰۰) امتیاز حسب مورد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست‌های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست
شماره ۲۰۴۶۳
شماره ویژه نامه: ۷۸۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴