10 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

شماره۱۵۷۹۵۵/ت۵۱۵۹۴هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

مربوط به سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲‌ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی

صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد قشم

مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳۲/۲۰/۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، پس از بازدید از پروژه‌ها و فعالیتهای سازمان منطقه در روز قبل، در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ رأس ساعت ۸/۳۰ در محل ساختمان مرکز رشد فناوری‌های سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت‌مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، درخصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ درخصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظرـ مقبول): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرارگرفت.

۲ـ درخصوص بند (۵) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت‌مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات‌های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ اقدام نماید. سازمان منطقه براساس قوانین و مقررات درخصوص دوره معافیت فعالین اقتصادی، اطلاعات مربوط به معافیت‌ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. همچنین دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش نهائی مطالعاتی راجع به پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع دستور جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ جهت بررسی اقدام نماید.

۳ـ درخصوص بندهای (۶ ـ تأکید بر مطلب خاص) و (۷ ـ سایر بندهای توضیحی) گزارش: بندهای گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع اعضا مجمع رسید.

۴ـ درخصوص بند (۸) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره ضمن پیگیری جهت تسریع در ایفای تعهدات اشخاص طرف حساب و تحویل‌گیری واحدهای مسکونی و تجاری به منظور رعایت صرفه و صلاح سازمان و عنداللزوم انجام اقدامات قانونی برابر تعهدات قراردادی در جهت حفظ حقوق سازمان، نسبت به تکمیل نمودن اطلاعات ارائه شده مربوط به میزان تعهدات سازمان در قبال پیش دریافت‌های اخذ شده بابت فروش زمین و ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. نتایج اقدامات مربوط به این بند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی ارائه گردد.

۵ ـ درخصوص بند (۹) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت‌مدیره ضمن پیگیری جهت تعیین تکلیف زمین‌‌های واگذارشده موضوع بند گزارش با رعایت صرفه و صلاح سازمان، عنداللزوم اقدامات قانونی لازم را در اولین فرصت از طریق مراجع قضایی در چارچوب قراردادهای منعقده در جهت حفظ حقوق سازمان به عمل آورده و گزارش اقدامات را به صورت دوره‌ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی اعلام نماید.

۶ ـ درخصوص بند (۱۰) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان درخصوص قرارداد یادشده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد سازمان اقدامات لازم را در جهت تعیین تکلیف قرارداد و شفاف‌سازی آن در ابعاد مشارکت و واگذاری سهام شرکت سوخت‌رسانی با انعقاد متمم لازم در چهارچوب تعهدات قرارداد و با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ به‌حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی ارائه نماید.

۷ـ درخصوص بند (۱۱) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان درخصوص قراردادهای یادشده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد هیأت‌مدیره اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف قراردادهای یاد شده برابر ضوابط قانونی و رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را به صورت دوره‌ای شش ماهه به‌بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان مستندات لازم را در ارتباط با موارد مندرج در بند ۱۱ گزارش به بازرس قانونی به منظور شفاف‌سازی ارائه نماید.

۸ ـ درخصوص بند (۱۲) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان، مقرر شد هیأت‌مدیره تمهیدات لازم را نسبت به رفع ایراد گزارش‌دهی در تطبیق عملیات بودجه با مالی و پیش‌بینی بودجه متناسب با عملیات اتخاذ نموده و گزارش توجیهی لازم در تطبیق بودجه با عملکرد مالی را، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورایعالی اقدامات لازم را در تطبیق سرفصل‌های بودجه با سرفصل‌های مالی انجام و تا پایان سال ۱۳۹۳ به‌سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابلاغ نماید.

۹ـ درخصوص بند (۱۳) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیأت‌مدیره در جهت رعایت مواد (۹، ۱۲ و ۱۴) اساسنامه سازمان تمهیدات مناسب اتخاذ نماید و در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اجرای مواد (۱۰۶ و ۱۲۸) لایحه اصلاحی قانون تجارت، توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست بررسی قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استماع رسید.

۱۰ـ درخصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیأت‌مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ و تکالیف مندرج در این صورتجلسه به  عمل آورده و ضمن پی‌گیری جهت حصول نتیجه مناسب، نتایج آن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ به دبیرخانه شورایعالی و بازرس قانونی، ارائه نماید. با توجه به گزارش سازمان در ارتباط با اقلام راکد (مطالبات مشکوک‌الوصول) به میزان ۱۵۶ میلیون ریال، مجمع عمومی با ثبت هزینه و خروج از حساب‌ها تا سقف مبلغ فوق موافقت می‌نماید. در ارتباط با بند (ب) گزارش در مورد تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی، عدم مسئولیت سازمان در این ارتباط به استماع مجمع رسید، مقرر شد موضوع توسط دبیرخانه شورایعالی به لحاظ حقوقی بررسی و نتیجه به مجمع گزارش شود. در مورد بند (ه) گزارش، مقرر شد گزارش دوره‌ای شش ماهه به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود. در مورد بند (و) گزارش، سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد.

۱۱ـ درخصوص بند (۱۵) گزارش بازرس قانونی: درخصوص معاملات مشمول ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت، رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، مورد تأکید می‌باشد.

۱۲ـ درخصوص بند (۱۶) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۳ـ درخصوص بند (۱۷) ـ گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به‌منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید. همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای تشکیل کارگروه مقابله با فساد در سازمان منطقه به عمل آید.

۱۴ـ درخصوص بند (۱۸) ـ گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس: توضیحات ارائه شده به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۵ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی مقرر نمود، به‌منظور قدردانی از زحمات اعضاء هیأت‌مدیره و دست‌اندرکاران، درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مبلغی به تشخیص دبیر شورا به‌عنوان پاداش اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان دست‌اندرکار، اختصاص داده و پرداخت شود.

۱۶‌ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۷ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در ساعت ۱۱/۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳