10 دی 1398

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس

شماره۵۲۰۸۳/ت۵۲۱۸۵هـ                                                             ۱۳۹۴/۴/۲۹

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی

به عنوان استاندار فارس

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع‌به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدمحمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس
شماره ۲۰۴۹۷
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴