18 آبان 1398

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۵۳۹۶۵/ت۵۲۱۷۱هـ                                                               ۱۳۹۴/۵/۳

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات

صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۹۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیـوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل (۴۰) ردیف) به شرح جـداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 تصویب‌نامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره ۲۰۵۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۷ مرداد ۱۳۹۴