08 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

شماره۵۷۱۴۲/ت۵۱۲۷۵هـ                                                               ۱۳۹۴/۵/۷

تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت اطلاعات

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ شورای عالی استان‌ها

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۴ به پیشنهاد شماره ۹۳/۵۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شورای عالی استانها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۴۷/ت۵۰۲۶۹هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ و اصلاح بعدی آن حذف می‌شوند.

۲ـ رییس شورای عالی استانها با حق رأی به کمیسیون مذکور اضافه می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص حذف وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها
شماره ۲۰۵۰۸
شماره ویژه نامه: ۷۹۶
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴