16 آبان 1398

تصویب‌نامه درخصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

تصویب‌نامه درخصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

شماره۲۸۷۹۶/ت۵۱۴۲۶ک                                                               ۱۳۹۴/۳/۹

تصویب‌نامه درخصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،

با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب کردند:

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ محسوب می‌شود.

این ‌تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه درخصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
شماره ۲۰۴۶۰
شماره ویژه نامه: ۷۸۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۴